(ပို့လိုက်သောအီးမေးကိုတစ်ဖက်ကဖတ်မဖတ်သိနိုင်ဖို့)


မိမိပို့လိုက်သောအီးမေးကိုကာယကံရှင်က
ဖတ်သလား၊မဖတ်ဘူးလားစုံးစမ်းနိုင်ဖို့
နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။